I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
Cić są synowie Dawidowi, którzy mu się urodzili w Hebronie: Pierworodny Ammon z Achynoamy Jezreelitki; wtóry Danijel z Abigaili Karmelitki;
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
Trzeci Absalom, syn Maachy, córki Tolmaja, króla Giessur; czwarty Adonijasz, syn Haggity;
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
Piąty Sefatyjasz z Abitaili; szósty Jetraam z Egli, żony jego.
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
Tych sześć urodziło mu się w Hebronie, kędy królował przez siedm lat, i przez sześć miesięcy; a trzydzieści i trzy lata królował w Jeruzalemie.
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
A ci urodzili mu się w Jeruzalemie; Samna, i Sobab, i Natan, i Salomon, cztery synowie z Betsui, córki Ammielowej;
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
I Ibchar, i Elisama, i Elifet;
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
I Noge, i Nefeg, i Jafija;
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
I Elizama, i Elijada, i Elifelet, dziewięć synów.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
A cić wszyscy są synowie Dawidowi, oprócz synów z założnic; a Tamar była siostra ich.
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
Syn Salomonowy Roboam; Abiam syn jego, Aza syn jego, Jozafat syn jego.
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
Joram syn jego, Ochozyjasz syn jego, Joaz syn jego;
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
Amazyjasz syn jego, Azaryjasz syn jego, Joatam syn jego;
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
Achaz syn jego, Ezechyjasz syn jego, Manases syn jego;
Amon his son, Josiah his son.
Amon syn jego, Jozyjasz syn jego;
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
A synowie Jozyjaszowi: Pierworodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Sedekijasz, czwarty Sellum.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
A synowie Joakimowi: Jechonijasz syn jego, Sedekijasz syn jego.
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
A synowie Jechonijasza więźnia: Salatyjel syn jego.
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
A salatyjelowi: Malchiram, i Fadajasz, i Seneser, Jekiemija, Hosama, i Nadabija.
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
A synowie Fadajaszowi: Zorobabel, i Semej; a syn Zorobabelowy Mesollam, i Hananijasz, i Selomit, siostra ich.
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
A Mesollamowi: Hasuba, i Ohol, i Barachyjasz, i Hazadyjasz Josabchesed, pięć synów.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
A syn Hananijaszowy: Faltyjasz, i Jesajasz; synowie Rafajaszowi, synowie Arnanaszowi, synowie Obadyjaszowi, synowie Sechenijaszowi.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
A synowie Sechenijaszowi: Semejasz; a synowie Semejaszowi: Chattus, i Igal, i Baryja, i Naaryjasz, i Safat; sześć synów.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
A synowie Naaryjaszowi: Elijenaj, i Ezechyjasz, i Esrykam, trzej synowie.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
A synowie Elijenajego: Hodawijasz i Elijasub, i Felejasz, i Akkub, i Jochanan, i Dalajasz, i Anani, siedm synów.