Romans 15

We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag;
Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
enhver av oss være sin næste til behag, til hans gagn, til opbyggelse!
For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.
For Kristus levde heller ikke sig selv til behag, men, som skrevet er: Deres hån som hånte dig, falt på mig.
For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.
Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:
Men tålmodets og trøstens Gud gi eder å ha ett sinn innbyrdes efter Kristi Jesu forbillede,
That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.
så at I enige, med én munn, kan prise Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader!
Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.
Derfor ta eder av hverandre, likesom og Kristus tok sig av eder til Guds ære!
Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:
Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds sanndruhets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene,
And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name.
men hedningene skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil jeg prise dig iblandt hedninger og lovsynge ditt navn.
And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.
Og atter sier Skriften: Gled eder, I hedninger, sammen med hans folk!
And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; and laud him, all ye people.
Og atter: Lov Herren, alle hedninger, og pris ham, alle folk!
And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust.
Og atter sier Esaias: Det skal komme det Isais rotskudd, han som reiser sig for å herske over hedninger; på ham skal hedningene håpe.
Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!
And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.
Men også jeg, mine brødre, har den visse tro om eder at I av eder selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre;
Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God,
men allikevel har jeg til dels skrevet eder noget djervt til for atter å påminne eder, efter den nåde som er mig gitt av Gud,
That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost.
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.
I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God.
Derfor har jeg min ros i Kristus Jesus, i min tjeneste for Gud;
For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,
for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning,
Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.
ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,
Yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation:
dog så at jeg satte min ære i å forkynne evangeliet, ikke der hvor Kristus allerede var nevnt, forat jeg ikke skulde bygge på fremmed grunnvoll,
But as it is written, To whom he was not spoken of, they shall see: and they that have not heard shall understand.
men, som skrevet er: De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå.
For which cause also I have been much hindered from coming to you.
Derved især er jeg blitt hindret fra å komme til eder;
But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you;
men nu, da jeg ikke lenger har rum i disse land, men i mange år har hatt lengsel efter å komme til eder,
Whensoever I take my journey into Spain, I will come to you: for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your company.
håper jeg å få se eder på gjennemreisen når jeg drar til Spania, og få følge av eder dit når jeg først i nogen mon har hatt godt av eder.
But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints.
Men nu drar jeg til Jerusalem i de helliges tjeneste.
For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.
For Makedonia og Akaia har villet gjøre et sammenskudd for de fattige blandt de hellige i Jerusalem.
It hath pleased them verily; and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things.
De har så villet, og de står også i gjeld til dem; for har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige.
When therefore I have performed this, and have sealed to them this fruit, I will come by you into Spain.
Når jeg da har fullført dette og lagt denne frukt i deres hender, vil jeg dra derfra gjennem eders by til Spania,
And I am sure that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of the gospel of Christ.
og jeg vet at når jeg kommer til eder, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse.
Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me;
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet at I strider sammen med mig i eders bønner for mig til Gud,
That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints;
forat jeg må utfries fra de vantro i Judea, og mitt ærend til Jerusalem må tekkes de hellige,
That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.
så jeg kan komme til eder med glede, om Gud så vil, og få vederkvege mig sammen med eder.
Now the God of peace be with you all. Amen.
Fredens Gud være med eder alle! Amen.