Romans 14

Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!
For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.
Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare urter;
Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him.
den som eter, ringeakte ikke den som ikke eter, og den som ikke eter, dømme ikke den som eter! for Gud har jo tatt sig av ham.
Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.
Hvem er du som dømmer en fremmed svenn? Han står eller faller for sin egen herre; dog, han skal bli stående; for Herren er mektig til å holde ham oppe.
One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
Den ene akter en dag fremfor en annen, den andre akter alle dager like; enhver være fullt sikker i sitt eget sinn!
He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.
Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som eter, gjør det for Herren, for han takker Gud; og den som ikke eter, gjør det for Herren og takker Gud.
For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;
For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's.
for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.
For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.
For derfor døde Kristus og blev levende igjen at han skulde være herre både over levende og over døde.
But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.
Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol.
For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud.
So then every one of us shall give account of himself to God.
Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.
Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
Derfor, la oss ikke mere dømme hverandre, men fell heller den dom at I ikke skal legge anstøt eller felle for eders bror!
I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.
Jeg vet og er viss på det i den Herre Jesus at ingen ting er uren i sig selv; men for den som holder noget for urent, for ham er det urent.
But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died.
For dersom det voldes din bror sorg ved din mat, da vandrer du ikke lenger i kjærlighet; før ikke ved din mat den i fortapelse som Kristus er død for!
Let not then your good be evil spoken of:
La da ikke eders gode bli spottet!
For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.
Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;
For he that in these things serveth Christ is acceptable to God, and approved of men.
for den som heri tjener Kristus, han er velbehagelig for Gud og tekkelig for mennesker.
Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!
For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure; but it is evil for that man who eateth with offence.
Nedbryt ikke Guds verk for mats skyld! Alt er vel rent, men det er ondt for det menneske som eter med samvittighets-anstøt;
It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.
det er godt ikke å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noget som din bror støter sig ved.
Hast thou faith? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth.
Du har tro? Ha den hos dig selv, for Gud! Salig er den som ikke dømmer sig selv i det han velger;
And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.
men den som tviler - dersom han eter, så er han dømt, fordi det ikke er gjort av tro; alt som ikke er av tro, er synd.