Philippians 4

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!
I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren;
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
ja, jeg ber også dig, du som med rette kalles Synzygus, kom dem til hjelp! for de har kjempet med mig i evangeliet tillikemed Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok.
Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder!
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det!
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Det som I også har lært og mottatt og hørt og sett hos mig, gjør det; og fredens Gud skal være med eder.
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
Jeg blev såre glad i Herren over at I endelig engang er kommet således til velmakt igjen at I har kunnet tenke på mitt beste, som I nok også før tenkte på, men I hadde ikke leilighet.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Ikke at jeg sier dette av trang; for jeg har lært å nøies med det jeg har;
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
jeg vet å leve i ringe kår, jeg vet også å ha overflod; i alt og i alle ting er jeg innvidd, både å mettes og å sulte, både å ha overflod og å lide trang;
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Dog har I gjort vel i å ta del i min trengsel.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
Men I vet og, I filippensere, at i evangeliets første tid, da jeg drog ut fra Makedonia, hadde ingen menighet regning med mig over gitt og mottatt uten I alene;
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
for også i Tessalonika sendte I mig både en og to ganger det jeg trengte.
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Ikke at jeg attrår gaven, men jeg attrår den frukt av den som rikelig kommer eder til gode.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Men nu har jeg fått alt og har overflod; jeg har fullt op efterat jeg av Epafroditus har mottatt eders gave, en yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
Men vår Gud og Fader være æren i all evighet! Amen.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Hils hver hellig i Kristus Jesus!
All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Brødrene hos mig hilser eder; alle de hellige hilser eder, især de som hører til keiserens hus.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.
Den Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd!