Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
Giftige fluer får salvelagerens salve til å lukte ille og gjære; endog et lite grand dårskap ødelegger en mann som utmerker sig ved visdom eller ære.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Den vises hu er vendt til høire, men dårens hu til venstre.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
Og hvor som helst dåren ferdes, fattes det ham forstand, og han lar alle merke at han er en dåre.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
Reiser herskerens vrede sig mot dig, så forlat ikke din post! For saktmodighet holder store synder nede.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
Der er et onde som jeg har sett under solen - et misgrep som utgår fra makthaveren:
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
Dårskapen sitter i høie stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Jeg har sett tjenere ride på hester og fyrster gå til fots som tjenere.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
Den som graver en grav, kan falle i den, og den som river et gjerde, kan bli bitt av en orm.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
Den som bryter sten, kan få en skade av det; den som hugger ved, kan komme i fare ved det.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Når øksen er sløv, og han ikke har slipt eggen, så må han bruke dess større kraft; men visdom har den fordel at den gjør alt på rette måte.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
Når ormen biter uten besvergelse, har tungens eier ingen nytte av den.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Ord fra den vises munn er liflige, men dårens leber ødelegger ham selv.
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
De første ord av hans munn er dårskap, og enden på hans tale er farlig galskap.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
Dåren taler mange ord, enda mennesket ikke vet hvad som skal hende, og hvem sier ham hvad som skal hende efter hans tid?
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
Dårens strev tretter ham, han som ikke engang vet veien til byen.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
Ve dig, du land som har et barn til konge, og hvis fyrster holder måltid om morgenen!
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
Lykkelige land som har en konge av edel ætt, og hvis fyrster holder måltid i sømmelig tid, som menn og ikke som drankere!
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
Når latheten råder, synker bjelkene sammen, og lar en hendene henge, så drypper det inn i huset.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
For å more sig holder de gjestebud, og vinen legger glede over livet; alt sammen fås for penger.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Ikke engang i dine tanker må du banne kongen, og ikke engang i ditt sengkammer må du banne den rike; for himmelens fugler bærer lyden avsted, og de vingede skapninger melder dine ord.