Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
Ho an'ny mpiventy hira. Al-shoshanim-edoth. Salamo nataon'i Asafa. Ry Mpiandry ny Isiraely ô, mihainoa, Hianao Izay mitondra an'i Josefa toy ny ondry; Hianao, Izay mipetraka amin'ny kerobima, mamirapiratra.
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
Fohazy ny herinao eo anoloan'i Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia hamonjy anay.
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Andriamanitra ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny Tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, mandra-pahoviana no hanetroka amin'ny fivavaky ny olonao ny fahatezeranao?
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Mampihinana azy mofo len-dranomaso Hianao, ary mampisotro azy ranomaso tovozina.
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Ataonao ho fifandirana amin'ny mifanila fonenana aminay izahay; ary ny fahavalonay mifaly handatsa.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egypta; nandroaka ny jentilisa Hianao ka namboly azy kosa.
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
Nitevy teo alohany Hianao, dia namaka lalina izy ka nameno ny tany.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Nanaloka ny tendrombohitra ny alokalony, ary ny sampany nanaloka ny sedera andrian-kazo.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
Nampisandrahaka ny rantsany hatramin'ny ranomasina izy, ary ny sakeliny hatramin'ny Ony.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Nahoana no noravànao ny fefiny ka anotazan'izay rehetra mandalo eny an-dalana izy?
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
Ny lambo avy any an'ala mitrongy azy; ary izay bibi-dia any an-tsaha mandàny azy.
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Ry Andriamanitry ny maro ô, miverena, ka tsilovy any an-danitra, ary jereo, ka vangio ity voaloboka ity.
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
Arovy izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho Anao.
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
Voadotry ny afo izy sady voakapa; fongotry ny fananaran'ny tavanao izy.
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Aoka ny tananao ho amin'ny lehilahin'ny tananao ankavanana, dia amin'ny zanak'olombelona izay nampaherezinao ho Anao.
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
Dia tsy hihemotra hiala aminao izahay; velomy izahay, dia hiantso ny anaranao.
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
Ry Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay; ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena Izahay.