Psalms 81

Sing aloud unto God our strength: make a joyful noise unto the God of Jacob.
Ho an'ny mpiventy hira. Al-gitith. Nataon'i Asafa. Mihobia ho an'Andriamanitra herintsika; manaova feo fifaliana ho an'Andriamanitr'i Jakoba.
Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery.
Asandrato ny hira, ka velezo ny ampongatapaka, ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mbamin'ny valiha.
Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day.
Tsofy ny anjomara amin'ny volana; eny, amin'ny feno-volana, dia amin'ny andro firavoravoantsika.
For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob.
Fa lalàna ho an'ny Isiraely izany, ary fitsipik'Andriamanitr'i Jakoba.
This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not.
Notendreny ho vavolombelona eo amin'i Josefa izany, raha nandeha namely ny tany Egypta Izy; nandre teny tsy fantatro aho.
I removed his shoulder from the burden: his hands were delivered from the pots.
Nampiala ny sorony tamin'ny entana Aho; nitsahatra tsy nitondra sobiky ny tànany.
Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder: I proved thee at the waters of Meribah. Selah.
Fony azom-pahoriana ianao, dia niantso Ahy, ka namonjy anao Aho; namaly anao tao amin'ny fiafenan'ny kotrokorana Aho, ary nizaha toetra anao tao amin'ny ranon'i Meriba.
Hear, O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me;
Mihainoa, ry oloko, dia hambarako aminao; enga anie hihaino Ahy ianao, ry Isiraely.
There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god.
Aza asiana andriamani-kafa eo aminao; ary aza mivavaka amin'ny andriamanitry ny firenena hafa.
I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it.
Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta; atanatanao ny vavanao, dia hofenoiko.
But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me.
Fa tsy nihaino ny feoko ny oloko; ary ny Isiraely tsy nankato Ahy;
So I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels.
Ka dia navelako hanaraka ny ditry ny fony Izy, handehanany manaraka ny fisainan'ny tenany.
Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways!
Enga anie ka hihaino Ahy ny oloko, dia handeha amin'ny lalako ny Isiraely;
I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries.
Vetivety dia hampietry ny fahavalony Aho, ka hamerina ny tanako hamely ny rafiny;
The haters of the LORD should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever.
Izay mankahala an'i Jehovah dia hikoy aminy, ka dia haharitra mandrakizay ny andron'ny oloko;
He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee.
Ary hampihinana azy vary tsara indrindra Izy; eny, tantely avy amin'ny vatolampy no hamokisako anao.