Psalms 2

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
Nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina anoano foana ny firenena?
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,
Ireo mpanjakan'ny tany mitsangana, Ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra an'i Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe:
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.
"Aoka hotosantsika ny famatorany, ka hariantsika hiala amintsika ny famehezany."
He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.
Izay mipetraka any an-danitra mihomehy, ny Tompo maneso ireo.
Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
Dia hiteny azy amin'ny fahavinirany Izy ka hampangorohoro azy amin'ny fahatezerany hoe:
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
"Izaho kosa efa nanendry ny Mpanjakako Tambonin'i Ziona, tendrombohitro masina."
I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
"Hilaza zava-boatendry Aho; Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka anao androany.
Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao.
Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
Hotorotoroinao amin'ny tehim-by izy: toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy."
Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.
Ary amin'izany dia hendre ianareo, ry mpanjaka; minoa anatra ianareo, ry mpitsaran'ny tany.
Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
Manompoa an'i Jehovah amin'ny fahatahorana, ary mifalia amin'ny fangovitana.
Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
Manoroha ny zanaka, fandrao ho tezitra izy, ka ho very eny an-dalana ianareo; fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy.