Psalms 3

LORD, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.
Salamo nataon'i Davida, fony izy nandositra an'i Absaloma zanany. Jehovah ô, akory izato hamaroan'ny mampahory ahy! Maro no mitsangana hanohitra ahy.
Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah.
Maro no milaza ny fanahiko hoe: tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy.
But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.
Kanjo Hianao, Jehovah ô, no ampinga manodidina ahy, Voninahitro sy mpanandratra ny lohako.
I cried unto the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.
Amin'ny feoko no iantsoako an'i Jehovah, ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy Izy.
I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.
Izaho nandry ka natory; nifoha aho, satria Jehovah no manohana ahy.
I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.
Tsy hatahotra olona alinalina aho, izay milahatra manodidina hamely ahy.
Arise, O LORD; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.
Mitsangàna, Jehovah ô; vonjeo aho, Andriamanitro ô; fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra Hianao; ny nifin'ny ratsy fanahy novakivakinao.
Salvation belongeth unto the LORD: thy blessing is upon thy people. Selah.
An'i Jehovah ny famonjena; Ho amin'ny olonao anie ny fitahianao.