Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
Ny fatin-dalitra mahamaimbo sy mampamorivory ny menaky ny mpangaroharo zava-manitra; ary toy izany, ny fahadalana kely dia mavesatra noho ny fahendrena sy ny voninahitra.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Ny fon'ny hendry dia eo ankavanany; fa ny fon'ny adala kosa dia eo ankaviany.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
Ary koa, raha mandeha eny an-dalambe ny adala, dia levona ny fahalalany, ka milaza tena amin'ny olona rehetra izy fa adala.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
Raha tezeran'ny mpanapaka ianao, aza miala amin'ny fitoeranao; fa ny fahatsindriam-po mahasakana ny fahadisoana lehibe.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
Misy ratsy efa hitako atỳ ambanin'ny masoandro, ka toa fahadisoana ataon'ny mpanapaka izany;
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
Asandratra ho ambony indrindra ny adala, ary ny mpanankarena mipetraka eo amin'ny toerana ambany.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Efa hitako ny mpanompo mitaingin-tsoavaly, ary ny mpanapaka kosa mandeha an-tongotra toy ny mpanompo.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
Izay mihady lavaka no ho latsaka ao, ary izay mandrava fefy vato no hokekerin'ny menarana.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
Izay manovoka vato dia haratrany, ary izay mamaky hazo no ho voany.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Raha dombo ny antsy ka tsy asainy, dia tsy maintsy manao an-teninaina izy; fa ny fahendrena no mahasoa, satria mahalavorary ny raharaha izany.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
Raha manaikitra ny menarana, satria tsy mbola nasiana ody, dia ahoana no mahatsara ny mpanao ody?
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Soa ny teny aloaky ny vavan'ny hendry; fa ny molotry ny adala kosa mitelina ny tenany.
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
Ny fiandohan'ny teny aloaky ny vavany dia fahadalana, ary ny fiafaran'ny teniny dia fahaverezan-tsaina mampidi-doza.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
Maro teny ny adala nefa tsy misy olona mahalala izay ho avy; ary iza no mahalaza aminy ny ho avy any aoriany?
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
Ny fisasaran'ny adala mahareraka azy, fa ny lalana mankany an-tanàna aza tsy fantany akory.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
Lozanao, ry tany, raha zaza no mpanjakanao, ary ny lehibenao homa-maraina!
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
Sambatra kosa ianao, ry tany, raha tena karazan'andriana no mpanjakanao, ary ny lehibenao homana amin'izay fotoana mety, mba hampahatanjaka ny tenany, fa tsy ny hampahamamo azy!
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
Ny fahalainana be no mampianjera ny lohatrano, ary ny hakamoan'ny tanana no mampitete ny trano.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
Ataony laolao ny hanina, ary ny divay no maharavoravo ny aina, ary ny vola no hahazoana ny zavatra rehetra.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Aza manozona ny mpanjaka na dia amin'ny eritreritrao aza; ary aza manozona ny mpanankarena na dia ao anatin'ny efi-trano fandrianao aza; fa na dia ny voro-manidina aza anie ka hitondra ny feo, ary na dia ny manana elatra dia hanambara ny teny.