Philippians 4

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim!
I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban.
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik *fölírvák* az életnek könyvében.
Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom *hirdetésének* kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül:
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
Mert *már* Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre.
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit *küldöttetek,* mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak.
All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.