Matthew 20

For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, a ki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe.
And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.
Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldé őket az ő szőlejébe.
And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
És kimenvén három óra tájban, láta másokat, a kik hivalkodván a piaczon álltak vala.
And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.
És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi igazságos, megadom néktek.
Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
Azok pedig elmenének. Hat és kilencz óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képen cselekedék.
And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, a kik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?
They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.
Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi igazságos, megkapjátok.
So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.
Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vinczellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig.
And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
És jövén a tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek.
But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.
Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként.
And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,
A mint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen,
Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.
Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, a kik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.
But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?
Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem?
Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.
Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?
So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.
Ekképen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik:
Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,
Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják őt,
And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.
És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.
Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.
Ekkor hozzá méne a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén ő tőle valamit.
And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.
Ő pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől.
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.
Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg.
And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.
És monda nékik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én Atyám elkészítette.
And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.
És hallva ezt a tíz, megboszankodék a két testvérre.
But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.
Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok.
But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok;
And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.
And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
És mikor Jerikóból távozának, nagy sokaság követé őt.
And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
És ímé, két vak, a ki az út mellett ül vala, meghallván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak; de azok annál jobban kiáltnak vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
És megállván Jézus, megszólítá őket és monda: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek?
They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.
Mondának néki: Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink.
So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.
Jézus pedig megszánván őket, illeté az ő szemeiket; és szemeik azonnal megnyíltak; és követék őt.