Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.
For every man shall bear his own burden.
Mert kiki a maga terhét hordozza.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel!
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel atyámfiai! Ámen.