I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
*E* hat *fia* születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
És Ibhár, Elisáma és Elifélet.
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
Nógah, Néfeg és Jáfia.
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.
Amon his son, Josiah his son.
Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, *ezek* öten.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; *és* Refája fiai *és* Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; *ezek* heten.