Genesis 49

And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days.
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים׃
Gather yourselves together, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto Israel your father.
הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם׃
Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power:
ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז׃
Unstable as water, thou shalt not excel; because thou wentest up to thy father's bed; then defiledst thou it: he went up to my couch.
פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה׃
Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations.
שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם׃
O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united: for in their anger they slew a man, and in their selfwill they digged down a wall.
בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור׃
Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל׃
Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך׃
Judah is a lion's whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו׃
The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:
אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה׃
His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.
חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב׃
Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for an haven of ships; and his border shall be unto Zidon.
זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אניות וירכתו על צידן׃
Issachar is a strong ass couching down between two burdens:
יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים׃
And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant; and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute.
וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד׃
Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.
דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל׃
Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward.
יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור׃
I have waited for thy salvation, O LORD.
לישועתך קויתי יהוה׃
Gad, a troop shall overcome him: but he shall overcome at the last.
גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב׃
Out of Asher his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties.
מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך׃
Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words.
נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר׃
Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well; whose branches run over the wall:
בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור׃
The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him:
וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים׃
But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob; (from thence is the shepherd, the stone of Israel:)
ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל׃
Even by the God of thy father, who shall help thee; and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts, and of the womb:
מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם׃
The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills: they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren.
ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃
Benjamin shall ravin as a wolf: in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.
בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל׃
All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.
כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם׃
And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי׃
In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a buryingplace.
במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר׃
There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah.
שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה׃
The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth.
מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת׃
And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people.
ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו׃