Matthew 28

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Lè jou repo a te fin pase, dimanch maten byen bonè, Mari, moun lavil Magdala a, ak lòt Mari a te al vizite kavo
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
Yo rete konsa, epi tè a pran tranble byen fò. Yon zanj Bondye desann soti nan syèl la, li vini, li woule wòch la sou kote, lèfini li chita sou li.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
Li te klere tankou yon zèklè, rad li te blan kou lanèj.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
Gad yo te sitèlman pè, yo pran tranble, yo tonbe atè tankou moun ki mouri.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
Men, zanj lan pran pale, li di fanm yo: Nou menm, nou pa bezwen pè. Mwen konnen se Jezi n'ap chache, nonm yo te kloure sou kwa a.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Enben, li pa isit la. Li leve vivan jan l' te di a. Vini wè kote l' te kouche a.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
Apre sa, prese al di disip li yo li leve soti vivan nan lanmò. Li gen tan pran devan yo ale nan peyi Galile. Se la y'a wè li. Se sa m' te gen pou m' di nou.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
Fanm yo kouri kite kavo a. Yo te pè, men an menm tan tou yo te kontan. Yo t'ap kouri pote nouvèl la bay disip yo.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
Yo rete konsa, yo wè Jezi parèt devan yo, li di yo: Bonjou, medam. Yo pwoche bò kote l', yo kenbe pye l', yo adore li.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Jezi di yo: Nou pa bezwen pè. Ale di frè m' yo pou y al nan Galile. Se la y'a wè mwen.
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
Antan medam yo te nan wout toujou, nan gad ki t'ap veye kavo a te genyen ki te gen tan tounen lavil la, yo rakonte chèf prèt yo tou sa ki te rive.
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
Lè sa a, chèf prèt yo reyini ak chèf fanmi yo, yo fè plan yo ansanm. Yo bay sòlda yo yon gwo lajan.
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
Epi yo di yo: Se pou nou di se disip li yo ki te vin vòlò kò a pote ale lannwit antan nou t'ap dòmi.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
Si pawòl la tonbe nan zòrèy gouvènè a, n'a konnen ki jan pou n' pale avè l' pou nou menm, gad yo, nou pa nan traka.
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
Sòlda yo pran lajan an, yo fè jan yo te di yo fè l' la. Se konsa, popagann sa a gaye pami jwif yo jouk jounen jòdi a.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
Onz disip yo ale sou ti mòn nan peyi Galile a, kote Jezi te di yo ale a.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
Lè yo wè l', yo adore li. Men, te gen nan yo ki pa t' fin kwè nèt.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Jezi pwoche bò kote yo, li di yo konsa: Mwen resevwa tout pouvwa nan syèl la ak sou tè a.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a.
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
Moutre yo pou yo obsève tou sa mwen te ban nou lòd fè. Chonje sa byen: mwen la avèk nou toulejou, jouk sa kaba.