Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Bildad, moun peyi Chwa a, pran lapawòl, li di konsa:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
-Jòb monchè, ou pa ka pe bouch ou yon ti kadè? Si ou te fè yon ti sispann, nou ta pale avè ou!
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Poukisa ou pran nou pou moun san konprann? Poukisa ou pran nou pou zannimo?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Si ou ankòlè, se pwòp tèt ou ase w'ap fè mal. Atò, poutèt ou, se pou tout moun sou latè te mouri? Se pou Bondye te deplase mòn yo pou fè ou plezi?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
Wi, y'ap touye limyè mechan an, flanm dife l' la p'ap klere ankò.
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
Lanp lakay li ap mouri, limyè lakay li ap tenyen.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
Li te konn mache byen enganm, koulye a se ti pa ti pa, l'ap bite. Se plan li t'ap fè yo ki lakòz sa rive l'.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
Li pile yon pèlen, pye l' pran ladan l'.
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
Kòd la mare nan je pye l', l'ap sere l' byen sere.
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
Yo kache yon chita tann pou li anba tè. Yo moute yon pèlen sou wout li.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
Kote l' vire, malè ap tann li. Kote l' pase, yo la dèyè l'.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Grangou nan kò l' fini ak kouraj li. Malè kanpe la bò kote l' ap tann li.
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Yon sèl maladi po pete sou tout kò l'. L'ap manje tout janm li ak tout bra li yo. Se tè ki pou geri l'.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
Yo rale l' mete deyò anba tant kote li te al kache a. Yo trennen l' devan jeneral Lanmò.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
Koulye a, nenpòt moun gen dwa pran kay li a pou yo. Y'ap dezenfèkte l' nèt ak souf.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
Anba tè, rasin li yo ap mouri. Anwo tè, branch li yo ap fennen.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
p'ap gen pesonn k'ap chonje l' ankò sou latè. Y'ap bliye l' nèt nan tout peyi a.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
Y'ap pouse l' soti nan limyè ale nan fènwa. Y'ap depòte l' byen lwen nan peyi san chapo.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
Li p'ap kite ni pitit, ni ankenn lòt fanmi nan mitan pèp la. Yo tout ap mouri anvan l'.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
Depi solèy leve jouk solèy kouche, tout moun pral sezi wè jan li fini.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Wi, men sa k'ap tann lakou moun k'ap fè mechanste yo, fanmi moun ki pa respekte Bondye yo.