I Corinthians 16

Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.
Mutta avun hakemisessa pyhiä varten, niinkuin minä Galatin seurakunnille säätänyt olen, niin te myös tehkäät.
Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.
Ensimäisenä sabbattina ottakaan jokainen teistä tykönsä jotakin ja kootkaan varansa jälkeen, ettei äsken silloin, kuin minä tulen, niitä hakemaan ruveta.
And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.
Mutta kuin minä tullut olen, jotka te kirjoilla valitsette, ne minä tahdon lähettää viemään teidän lahjojanne Jerusalemiin.
And if it be meet that I go also, they shall go with me.
Jos taas niin on sovelias, että minä itse sinne vaellan, niin he saavat minun kanssani vaeltaa.
Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.
Mutta minä tahdon teidän tykönne tulla, kuin minä Makedonian kautta vaellan. (Sillä minun pitää Makedonian lävitse vaeltaman.)
And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
Mutta teidän tyköänne minä mitämaks viivyn eli myös talvea pidän, että te minua saattaisitte, kuhunka minä matkustan.
For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.
Sillä en minä nyt mennessäni tahdo teitä nähdä; sillä minä toivon saavani jonkun ajan viipyä teidän tykönänne, jos Herra sallii.
But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
Mutta minä tahdon Ephesossa viipyä helluntaihin asti;
For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
Sillä minulle on suuri ja väkevä ovi avattu, ja on monta vastaanseisojaa.
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.
Mutta jos Timoteus tulee, niin katsokaat, että hän pelkäämättä olis teidän tykönänne; sillä hän tekee myös Herran työtä niinkuin minäkin.
Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.
Älkään häntä kenkään katsoko ylön, mutta saattakaat häntä rauhassa minun tyköni tulemaan; sillä minä odotan häntä veljien kanssa.
As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.
Mutta veljestä Apollosta tietäkäät, että minä olen häntä paljon neuvonut veljien kanssa teidän tykönne tulemaan, mutta ei hän nyt tahtonut tulla; kuitenkin on hän tuleva, kuin hänellä sovelias aika on.
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Valvokaat, pysykäät uskossa, olkaat urhoolliset, olkaat vahvat!
Let all your things be done with charity.
Kaikki teidän menonne tapahtukoon rakkaudessa.
I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)
Mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet: te tunnette Stephanaan perheen, että he ovat alkeet Akajassa ja ovat ruvenneet pyhiä palvelemaan:
That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
Että te myös olisitte senkaltaisille alamaiset ja jokaiselle apulaiselle ja auttajalle.
I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.
Mutta minä iloitsen Stephanaan, Fortunatuksen ja Akaikuksen tulemisesta; sillä he ovat teidän puuttumisenne täyttäneet.
For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.
Sillä he virvoittivat minun henkeni ja teidän; sentähden tuntekaat senkaltaiset.
The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
Teitä tervehtivät Asian seurakunnat. Teitä tervehtivät suuresti Akvila ja Priskilla Herrassa, ja seurakunta, joka heidän huoneessansa on.
All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.
Teitä tervehtivät kaikki veljet. Tervehtikäät toinen toistanne pyhällä suunantamisella.
The salutation of me Paul with mine own hand.
Minä Paavali tervehdin teitä omalla kädelläni.
If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.
Joka ei Herraa Jesusta Kristusta rakasta, se olkoon anatema maranata.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne!
My love be with you all in Christ Jesus. Amen. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus.
Minun rakkauteni olkoon kaikkein teidän kanssanne Kristuksessa Jesuksessa! Amen!