I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
Nämät olivat Davidin pojat, jotka hänelle syntyneet olivat Hebronissa: Amnon esikoinen, joka syntyi Ahinoamista Jisreeliläisestä, toinen Daniel Abigailista Karmelilaisesta.
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
Kolmas Absalom Maakan poika Talmain Gessurin kuninkaan tyttären, neljäs Adonia Haggitin poika,
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
Viides Sephatia Abitalista, kuudes Jitream, hänen emännästänsä Eglasta.
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
Nämät kuusi ovat hänelle syntyneet Hebronissa. Ja hän hallitsi siellä seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta; mutta Jerusalemissa hallitsi hän kolmeneljättäkymmentä ajastaikaa.
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
Ja nämät ovat hänelle syntyneet Jerusalemissa: Simea, Sobab, Natan ja Salomo, ne neljä Batsuasta Ammeelin tyttärestä.
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
Sitte Jibhar, Elisama ja Eliphalet,
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
Nogah, Nepheg ja Japhia,
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
Elisama, Eljada, Eliphelet; ne yhdeksän.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
Nämät ovat kaikki Davidin pojat; ilman muiden vaimoin lapsia. Ja Tamar oli heidän sisarensa.
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
Rehabeam oli Salomon poika, hänen poikansa Abia, hänen poikansa Asa, hänen poikansa Josaphat,
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
Hänen poikansa Joram, hänen poikansa Ahasia, hänen poikansa Joas,
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
Hänen poikansa Amasia, hänen poikansa Asaria, hänen poikansa Jotam,
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
Hänen poikansa Ahas, hänen poikansa Hiskia, hänen poikansa Manasse,
Amon his son, Josiah his son.
Hänen poikansa Amon, hänen poikansa Josia.
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
Mutta Josian pojat olivat: esikoinen Johanan, toinen Jojakim, kolmas Zidkia, neljäs Sallum.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
Mutta Jojakimin lapset: Jekonia hänen poikansa, Zidkia hänen poikansa.
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
Mutta vangitun Jekonian lapset: hänen poikansa Sealtiel,
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
(Hänen poikansa) Malkiram, Pedaja, Senatsar, Jekamja, Hosama, Nedabja.
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
Pedajan pojat, Zerubbabel ja Simi; Zerubbabelin pojat Mesullam ja Hanania, ja heidän sisarensa Selomit,
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
Hasuba, Ohel, Berekia, Hasadia, Jusabhesed; ne viisi.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
Hananian pojat Pelatja ja Jesaja; Rephajan pojat, Arnanin pojat, Obadian pojat, Sekanian pojat.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
Mutta Sekanian lapset: Semaja; ja Semajan lapset: Hattus, Jigal, Baria, Nearia, Saphat; ne kuusi.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
Nearin lapset: Eljoenai, Hiskia, Asrikam; ne kolme.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
Eljoenain lapset: Hodajeva, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani; ne seitsemän.