Proverbs 9

Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
La saĝo konstruis sian domon, Ĉarpentis ĝiajn sep kolonojn.
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
Ĝi buĉis sian bruton, verŝis sian vinon, Kaj pretigis sian tablon.
She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
Ĝi sendis siajn servantinojn, Por anonci sur la pintoj de la altaĵoj de la urbo:
Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Kiu estas naiva, tiu sin turnu ĉi tien! Al la senspritulo ĝi diris:
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
Venu, manĝu de mia pano, Kaj trinku el la vino, kiun mi enverŝis.
Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
Forlasu la malsaĝaĵon, kaj vivu; Kaj iru laŭ la vojo de la prudento.
He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
Kiu instruas blasfemanton, tiu prenas sur sin malhonoron; Kaj kiu penas ĝustigi malpiulon, tiu estas mokata.
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
Ne penu ĝustigi blasfemanton, ke li vin ne malamu: Penu ĝustigi saĝulon, kaj li vin amos.
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
Donu al saĝulo, kaj li ankoraŭ pli saĝiĝos; Instruu justulon, kaj li lernos pli.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
La komenco de la saĝo estas timo antaŭ la Eternulo; Kaj ekkono pri la Sanktulo estas prudento.
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
Ĉar per mi plimultiĝos viaj tagoj, Kaj aldoniĝos al vi jaroj da vivo.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
Se vi saĝiĝis, vi saĝiĝis por vi; Kaj se vi blasfemas, vi sola suferos.
A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
Virino malsaĝa, bruema, Sensprita, kaj nenion scianta,
For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
Sidas ĉe la pordo de sia domo, Sur seĝo sur altaĵo de la urbo,
To call passengers who go right on their ways:
Por voki la pasantojn, Kiuj iras sian ĝustan vojon:
Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Kiu estas naiva, tiu sin turnu ĉi tien! Kaj al la senspritulo ŝi diris:
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
Akvoj ŝtelitaj estas dolĉaj, Kaj pano kaŝita estas agrabla.
But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
Kaj li ne scias, ke tie estas mortintoj Kaj ke ŝiaj invititoj estas en la profundoj de Ŝeol.