Philippians 4

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
Tial, miaj fratoj amataj kaj alsopirataj, mia ĝojo kaj mia krono, tiel staru fortike en la Sinjoro, miaj amataj.
I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Mi admonas Eŭodian, kaj mi admonas Sintiĥen, ke ili estu unuanimaj en la Sinjoro.
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
Kaj mi petegas vin ankaŭ, sincera kunjugulo, helpu tiujn virinojn, ĉar ili kunlaboris kun mi en la evangelio, kune kun Klemento kaj miaj ceteraj kunlaborantoj, kies nomoj estas en la libro de vivo.
Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Ĝoju en la Sinjoro ĉiam; denove mi diros: Ĝoju.
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Via mildeco estu konata al ĉiuj. La Sinjoro estas proksima.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian intelekton, gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn ĉasta, kio ajn ŝatinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia laŭdo, tion pripensu.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Kion vi lernis kaj ricevis kaj aŭdis kaj vidis en mi, tion faru; kaj la Dio de paco estos kun vi.
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
Sed mi forte ĝojas en la Sinjoro, ke vi jam nun revivigis vian zorgon pri mi; vi ja estis zorgemaj, sed mankis al vi oportuna tempo.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Tamen mi ne parolas rilate bezonon; ĉar mi lernis, en kia ajn stato mi estas, en tio esti kontenta.
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
Mi scias humiliĝi, kaj mi scias ankaŭ esti en abundeco; ĉie kaj ĉiel mi lernis la sekreton pleniĝi kaj malsati, havi abundon kaj havi mankon.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Mi ĉion povas fari en tiu, kiu min fortikigas.
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Tamen vi bone agis, partoprenante kun mi en mia suferado.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
Kaj vi mem, Filipianoj, ankaŭ scias, ke en la komenco de la evangelio, kiam mi foriris el Makedonujo, neniu eklezio komunikiĝis kun mi rilate donadon kaj ricevadon, krom vi solaj;
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
ĉar eĉ en Tesaloniko vi pli ol unufoje sendis ion por mia bezono.
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Mi ne deziras la donacon; sed mi deziras la frukton, kiu plimultiĝos por via profito.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Sed mi havas ĉion, kaj estas en abundeco; mi jam pleniĝis, ricevinte per Epafrodito vian senditaĵon, agrablan odoraĵon, oferon akceptindan, kiu plaĉas al Dio.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
Kaj mia Dio satigos ĉian vian bezonon, laŭ Sia riĉo en gloro en Kristo Jesuo.
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
Nun al nia Dio kaj Patro estu gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Salutu ĉiun sanktulon en Kristo Jesuo. La fratoj, kiuj estas kun mi, vin salutas.
All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Ĉiuj sanktuloj vin salutas, precipe tiuj, kiuj estas el la domanaro de Cezaro.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.
La graco de la Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito.