Philippians 4

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!
I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.
Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken; waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedoniƫ vertrokken ben, geen Gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft.
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld geworden, als ik van Epafroditus ontvangen heb, dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn.
All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.