Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen; alzo een weinig dwaasheid een man, die kostelijk is van wijsheid en van eer.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Het hart des wijzen is tot zijn rechter hand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
En ook wanneer de dwaas op den weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem, en hij zegt tot een iegelijk, dat hij dwaas is.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet; want het is medicijn, het stilt grote zonden.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
Er is nog een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling, die van het aangezicht des oversten voortkomt.
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Ik heb knechten te paard gezien, en vorsten, gaande als knechten op de aarde.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
Wie een kuil graaft, zal daarin vallen; en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
Wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden; wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt, en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te werk stellen; maar de wijsheid is een uitnemende zaak, om iets recht te maken.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
Indien de slang gebeten heeft, eer der bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor den allerwelsprekendsten bezweerder.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
De woorden van een wijzen mond zijn aangenaam; maar de lippen van een zot verslinden hemzelven.
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
Het begin der woorden zijns monds is dwaasheid, en het einde zijns monds is boze dolligheid.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
De dwaas maakt wel veel woorden; maar de mens weet niet, wat het zij, dat geschieden zal; en wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven?
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
De arbeid der zotten maakt een iegelijk van hen moede; dewijl zij niet weten naar de stad te gaan.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
Wee u, land! welks koning een kind is, en welks vorsten tot in den morgenstond eten!
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
Welgelukzalig zijt gij, land! welks koning een zoon der edelen is, en welks vorsten ter rechter tijd eten, tot sterkte en niet tot drinkerij.
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
Door grote luiheid verzwakt het gebint, en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
Men maakt maaltijden om te lachen, en de wijn verheugt de levenden, en het geld verantwoordt alles.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Vloek den koning niet, zelfs in uw gedachten, en vloek den rijke niet in het binnenste uwer slaapkamer; want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren, en het gevleugelde zou het woord te kennen geven.