Matthew 20

For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
Thi Himmeriges Rige ligner en Husbond, som gik ud tidligt om Morgenen for at leje Arbejdere til sin Vingård.
And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.
Og da han var bleven enig med Arbejderne om en Denar om Dagen, sendte han dem til sin Vingård.
And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
Og han gik ud ved den tredje Time og så andre stå ledige på Torvet,
And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.
og han sagde til dem: Går også I hen i Vingården, og jeg vil give eder, hvad som ret er. Og de gik derhen.
Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
Han gik atter ud ved den sjette og niende Time og gjorde ligeså.
And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
Og ved den ellevte Time gik han ud og fandt andre stående der, og han siger til dem: Hvorfor stå I her ledige hele Dagen?
They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.
De sige til ham: Fordi ingen lejede os. Han siger til dem: Går også I hen i Vingården!
So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.
Men da det var blevet Aften, siger Vingårdens Herre til sin Foged: Kald på Arbejderne, og betal dem deres Løn, idet du begynder med de sidste og ender med de første!
And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
Og de, som vare lejede ved den ellevte Time, kom og fik hver en Denar.
But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.
Men da de første kom, mente de, at de skulde få mere; og også de fik hver en Denar.
And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,
Men da de fik den, knurrede de imod Husbonden og sagde:
Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.
Disse sidste have kun arbejdet een Time, og du har gjort dem lige med os, som have båret Dagens Byrde og Hede.
But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?
Men han svarede og sagde til en af dem: Ven! jeg gør dig ikke Uret; er du ikke bleven enig med mig om en Denar?
Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
Tag dit og gå! Men jeg vil give denne sidste ligesom dig.
Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
Eller har jeg ikke Lov at gøre med mit, hvad jeg vil? Eller er dit Øje ondt, fordi jeg er god?
So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.
Således skulle de sidste blive de første, og de første de sidste; thi mange ere kaldede, men få ere udvalgte."
And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
Og da Jesus drog op til Jerusalem, tog han de tolv Disciple til Side og sagde til dem på Vejen:
Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,
"Se, vi drage op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til Ypperstepræsterne og de skriftkloge; og de skulle dømme ham til Døden
And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.
og overgive ham til Hedningerne til at spottes og hudstryges og korsfæstes; og på den tredje Dag skal han opstå."
Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.
Da gik Zebedæus's Sønners Moder til ham med sine Sønner og faldt ned for ham og vilde bede ham om noget.
And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.
Men han sagde til hende: "Hvad vil du?" Hun siger til ham: "Sig, at disse mine to Sønner skulle i dit Rige sidde den ene ved din højre, den anden ved din venstre Side."
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.
Men Jesus svarede og sagde: "I vide ikke, hvad I bede om. Kunne I drikke den Kalk, som jeg skal drikke?" De sige til ham: "Det kunne vi."
And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.
Han siger til dem: "Min Kalk skulle I vel drikke; men det at sidde ved min højre og ved min venstre Side tilkommer det ikke mig at give; men det gives til dem, hvem det er beredt af min Fader."
And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.
Og da de ti hørte dette, bleve de vrede på de to Brødre.
But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.
Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: "I vide, at Folkenes Fyrster herske over dem, og de store bruge Myndighed over dem.
But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
Således skal det ikke være iblandt eder; men den, som vil blive stor iblandt eder, han skal være eders Tjener;
And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
og den, som vil være den ypperste iblandt eder, han skal være eders Træl.
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange."
And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
Og da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor Folkeskare ham.
And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
Og se, to blinde sade ved Vejen, og da de hørte, at Jesus gik forbi, råbte de og sagde: "Herre, forbarm dig over os, du Davids Søn!"
And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
Men Skaren truede dem, at de skulde tie; men de råbte endnu stærkere og sagde: "Herre, forbarm dig over os, du Davids Søn!"
And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
Og Jesus stod stille og kaldte på dem og sagde: "Hvad ville I, at jeg skal gøre for eder?"
They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.
De sige til ham: "Herre! at vore Øjne måtte oplades."
So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.
Og Jesus ynkedes inderligt og rørte ved deres Øjne. Og straks bleve de seende, og de fulgte ham.