James 2

My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons.
Mine Brødre! Eders Tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være ikke forbunden med Persons Anseelse!
For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;
Når der nemlig kommer en Mand ind i eders Forsamling med Guldring på Fingeren, i prægtig Klædning, men der også kommer en fattig ind i smudsig Klædning,
And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:
og I fæste Øjet på den, som bærer den prægtige Klædning og sige: Sæt du dig her på den gode Plads, og I sige til den fattige: Stå du der eller sæt dig nede ved min Fodskammel:
Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts?
ere I så ikke komne i Strid med eder selv og blevne Dommere med slette Tanker?
Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?
But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats?
Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og er det ikke dem, som slæbe eder for Domstolene?
Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?
Er det ikke dem, som bespotte det skønne Navn, som er nævnet over eder?
If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:
Ganske vist, dersom I opfylde den kongelige Lov efter Skriften: "Du skal elske din Næste som dig selv", gøre I ret;
But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.
men dersom I anse Personer, gøre I Synd og revses af Loven som Overtrædere.
For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.
Thi den, som holder hele Loven, men støder an i eet Stykke, er bleven skyldig i alle.
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
Thi han, som sagde: "Du må ikke bedrive Hor," sagde også: "Du må ikke slå ihjel." Dersom du da ikke bedriver Hor, men slår ihjel, da er du bleven en Lovens Overtræder.
So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.
Taler således og gører således, som de, der skulle dømmes efter Frihedens Lov.
For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.
Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.
What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?
Hvad gavner det, mine Brødre! om nogen siger, han har Tro, men ikke har Gerninger? mon Troen kan frelse ham?
If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,
Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde,
And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what doth it profit?
og en af eder siger til dem: Går bort i Fred, varmer eder og mætter eder, men I ikke give dem det, som hører til Legemets Nødtørst, hvad gavner det?
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
Ligeså er også Troen, dersom den ikke har Gerninger, død i sig selv.
Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works.
Men man vil sige: Du har Tro, og jeg har Gerninger. Vis mig din Tro uden Gerningerne, og jeg vil af mine Gerninger vise dig Troen.
Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.
Du tror, at Gud er een; deri gør du ret; også de onde Ånder tro det og skælve.
But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?
Men vil du vide, du tomme Menneske! at Troen uden Gerninger er unyttig?
Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?
Blev ikke vor Fader Abraham retfærdiggjort af Gerninger, da han ofrede sin Søn Isak på Alteret?
Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?
Du ser, at Troen virkede sammen med hans Gerninger, og ved Gerningerne blev Troen fuldkommet,
And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.
og Skriften blev opfyldt, som siger: "Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed", og han blev kaldet Guds Ven.
Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.
I se, at et Menneske retfærdiggøres af Gerninger, og ikke af Tro alene.
Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?
Ligeså Skøgen Rahab, blev ikke også hun retfærdiggjort af Gerninger, da hun tog imod Sendebudene og lod dem slippe bort ad en anden Vej?
For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.
Thi ligesom Legemet er dødt uden Ånd, således er også Troen død uden Gerninger.