James 3

My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.
Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, såsom I vide, at vi skulle få en desto tungere Dom.
For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til også at holde hele Legemet i Tomme.
Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.
Men når vi lægge Bidsler i Hestenes Munde, for at de skulle adlyde os, så dreje vi også hele deres Legeme.
Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.
Se, også Skibene, endskønt de ere så store og drives af stærke Vinde, drejes med et såre lidet Ror, hvorhen Styrmandens Hu står.
Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!
Således er også Tungen et lille Lem og fører store Ord. Se, hvor lille en Ild der stikker så stor en Skov i Brand!
And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.
Og Tungen er en Ild. Som en Verden af Uretfærdighed sidder Tungen iblandt vore Lemmer; den besmitter hele Legemet og sætter Livets Hjul i Brand, selv sat i Brand af Helvede.
For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind:
Thi enhver Natur, både Dyrs og Fugles, både Krybdyrs og Havdyrs, tæmmes og er tæmmet af den menneskelige Natur;
But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.
men Tungen kan intet Menneske tæmme, det ustyrlige Onde, fuld af dødbringende Gift.
Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.
Med den velsigne vi Herren og Faderen, og med den forbande vi Menneskene, som ere blevne til efter Guds Lighed.
Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.
Af den samme Mund udgår Velsignelse og Forbandelse. Mine Brødre! dette bør ikke være så.
Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?
Mon en Kilde udgyder sødt Vand og besk Vand af det samme Væld?
Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.
Mon et Figentræ, mine Brødre! kan give Oliven, eller et Vintræ Figener? Heller ikke kan en Salt Kilde give fersk Vand.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!
But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!
This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.
Dette er ikke den Visdom, som kommer ovenfra, men en jordisk, sjælelig, djævelsk;
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.
thi hvor der er Avind og Rænkesyge, der er Forvirring og al ond Handel.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Men Retfærdigheds Frugt såes i Fred for dem, som stifte Fred.