Genesis 2

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
Således fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hær.
And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
På den syvende Dag fuldendte Gud det Værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende Dag efter det Værk, han havde udført;
And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit Værk, det, Gud havde skabt og udført.
These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud HERREN gjorde Jord og Himmel
And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
dengang fandtes endnu ingen af Markens Buske på Jorden, og endnu var ingen af Markens Urter spiret frem, thi Gud HERREN havde ikke ladet det regne på Jorden, og der var ingen Mennesker til at dyrke Agerjorden,
But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
men en Tåge vældede op at Jorden og vandede hele Agerjordens Flade
And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsånde i hans Næsebor, så at Mennesket blev et levende Væsen.
And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
Derpå plantede Gud HERREN en Have i Eden ude mod Øst, og dem satte han Mennesket, som han havde dannet;
And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
Og Gud HERREN lod af Agerjorden fremvokse alle Slags Træer, en Fryd at skue og gode til Føde, desuden Livets Træ, der stod midt i Haven. og Træet til Kundskab om godt og ondt.
And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
Der udsprang en Flod i Eden til at vande Haven, og udenfor delte den sig i fire Hovedstrømme.
The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
Den ene hedder Pisjon; den løber omkring Landet Havila, hvor der findes Guld
And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
og Guldet i det Land er godt, Bdellium og Sjohamsten.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
Den anden Flod hedder Gihon; den løber omkring Landet Kusj.
And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
Den tredje Flod hedder Hiddekel; den løber østen om Assyrien. Den fjerde Flod er Frat.
And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
Derpå tog Gud HERREN Adam og satte ham i Edens Have til at dyrke og vogte den.
And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
Men Gud HERREN bød Adam: "Af alle Træer i Haven har du Lov at spise,
But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
kun af Træet til Kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den Dag du spiser deraf, skal du visselig dø!"
And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
Derpå sagde Gud HERREN: "Det er ikke godt for Mennesket at være ene; jeg vil gøre ham en Medhjælp, som passer til ham!"
And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
Og Gud HERREN dannede af Agerjorden alle Markens Dyr og Himmelens Fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han vilde kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende Væsener, det skulde være deres Navn.
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
Adam gav da alt Kvæget, alle Himmelens Fugle og alle Markens Dyr Navne - men til sig selv fandt Adam ingen Medhjælp, der passede til ham.
And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
Så lod Gud HERREN Dvale falde over Adam, og da han var sovet ind, tog han et af hans Ribben og lukkede med Kød i dets Sted;
And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
og af Ribbenet, som Gud HERREN havde taget af Adam, byggede han en Kvinde og førte hende hen til Adam.
And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
Da sagde Adam: "Denne Gang er det Ben af mine Ben og Kød af mit Kød; hun skal kaldes Kvinde, thi af Manden er hun taget!"
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Derfor forlader en Mand sin Fader og Moder og holder sig til sin Hustru, og de to bliver eet Kød.
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
Og de var begge nøgne, både Adam og hans Hustru, men de bluedes ikke.