Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Brødre! om også et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en sådan til Rette, I åndelige! med Sagtmodigheds Ånd, og se til dig selv, at ikke også du bliver fristet!
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Bærer hverandres Byrder og opfylder således Kristi Lov!
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Thi når nogen mener, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han sig selv.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Men hver prøve sin egen Gerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til Næsten;
For every man shall bear his own burden.
thi hver skal bære sin egen Byrde.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
Men den, som undervises i Ordet skal dele alt godt med den, som underviser ham.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske sår, det skal han også høste.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Thi den, som sår i sit Kød, skal høste Fordærvelse af Kødet; men den, som sår i Ånden, skal høste evigt Liv af Ånden.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Men når vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, såfremt vi ikke give tabt.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Så lader os altså, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Ser nu, med hvor store Bogstaver jeg skriver til eder med min egen Hånd!
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Alle de, som ville tage sig godt ud i Kødet, de tvinge eder til at lade eder omskære, alene for at de ikke skulle forfølges for Kristi Kors's Skyld.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Thi ikke engang de, som lade sig omskære, holde selv Loven; men de ville, at I skulle lade eder omskære, for at de kunne rose sig af eders Kød.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Men det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors,ved hvem Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Thi hverken Omskærelse eller Forhud er noget, men en ny Skabning.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
Og så mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Herefter volde ingen mig Besvær; thi jeg bærer Jesu Mærketegn på mit Legeme:
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd, Brødre! Amen.