Galatians 5

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
Til Friheden har Kristus frigjort os. Så står nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Åg!
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Se, jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lade eder omskære, vil Kristus intet gavne eder.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
Men jeg vidner atter for hvert Menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele Loven.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Nåden.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
Vi vente jo ved Ånden af Tro Retfærdigheds Håb.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
I vare godt på Vej; hvem har hindret eder i at adlyde Sandhed?
This persuasion cometh not of him that calleth you.
Den Overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte eder.
A little leaven leaveneth the whole lump.
En liden Surdejg syrer hele Dejgen.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
Jeg har den Tillid til eder i Herren, at I ikke ville mene noget andet; men den, som forvirrer eder, skal bære sin Dom, hvem han end er.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvor for forfølges jeg da endnu? Så er jo Korsets Forargelse gjort til intet.
I would they were even cut off which trouble you.
Gid de endog måtte lemlæste sig selv, de, som forstyrre eder!
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: "Du skal elske din Næste som dig selv."
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Men når I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre!
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Men jeg siger: Vandrer efter Ånden, så fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
Thi Kødet begærer imod Ånden, og Ånden imod Kødet; disse stå nemlig hinanden imod,for at I ikke skulle gøre, hvad I have Lyst til.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Men når I drives af Ånden, ere I ikke under Loven.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Men Kødets Gerninger ere åbenbare, såsom: Utugt, Urenhed, Uterlighed,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
Afgudsdyrkelse,Trolddom,Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg også før har sagt, at de, som øve sådanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Men Åndens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,
Meekness, temperance: against such there is no law.
Sagtmodighed, Afholdenhed Imod sådanne er Loven ikke,
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
men de, som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kødet med dets Lidenskaber og Begæringer.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Når vi leve ved Ånden, da lader os også vandre efter Ånden!
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Lader os ikke have Lyst til tom Ære, så at vi udæske hverandre og bære Avind imod hverandre.