Psalms 97

The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství.
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Oblak a mrákota jest vůkol něho, spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
Oheň předchází jej, a zapaluje vůkol nepřátely jeho.
His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání jeho; to viduc země, děsí se.
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
Hory jako vosk rozplývají se před oblíčejem Hospodina, před oblíčejem Panovníka vší země.
The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
Nebesa vypravují o jeho spravedlnosti, a slávu jeho spatřují všickni národové.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
Zastyďte se všickni, kteříž sloužíte rytinám, kteříž se chlubíte modlami; sklánějte se před ním všickni bohové.
Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
To uslyše Sion, rozveselí se, a zpléší dcery Judské z příčiny soudů tvých, Hospodine.
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
Nebo ty, Hospodine, jsi nejvyšší na vší zemi, a velice jsi vyvýšený nade všecky bohy.
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.
Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
Světlo vsáto jest spravedlivým, a radost těm, kteříž jsou upřímého srdce.
Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.