Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
Sláva a důstojnost před ním, síla i okrasa v svatyni jeho.
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíčeje jeho všecka země.
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní,
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
Před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své.