Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
Modlitba Davidova. Nakloň, Hospodine, ucha svého, a vyslyš mne, neboť jsem chudý a nuzný.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Ostříhejž duše mé, neboť jsem ten, jehož miluješ; zachovej služebníka svého, ty Bože můj, v tobě naději majícího.
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Smiluj se nade mnou, Hospodine, k toběť zajisté každého dne volám.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Potěš duše služebníka svého, neboť k tobě, ó Pane, duše své pozdvihuji.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteříž tě vzývají.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
Slyš, Hospodine, modlitbu mou, a pozoruj hlasu žádostí mých.
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
V den ssoužení svého vzývám tě, nebo mne vyslýcháš.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
Neníť žádného tobě podobného mezi bohy, ó Pane, a není takových skutků, jako jsou tvoji.
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
Všickni národové, kteréž jsi učinil, přicházejíce, skláněti se budou před tebou, Pane, a ctíti jméno tvé.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
Nebo jsi ty veliký, a činíš divné věci, ty jsi Bůh sám.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé; ustav srdce mé v bázni jména svého.
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
I budu tě oslavovati, Pane Bože můj, z celého srdce svého a ctíti jméno tvé na věky,
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
Poněvadž milosrdenství tvé veliké jest nade mnou, a vytrhls duši mou z jámy nejhlubší.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
Ó Bože, povstaliť jsou pyšní proti mně, a rota násilníků hledají bezživotí mého, ti, kteříž tě sobě nepředstavují.
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
Ale ty Pane, Bože silný, lítostivý a milostivý, shovívající a hojný v milosrdenství, i pravdomluvný,
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Vzhlédniž na mne, a smiluj se nade mnou, obdař silou svou služebníka svého, a zachovávej syna děvky své.
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
Prokaž ke mně znamení dobrotivosti, tak aby vidouce to ti, kteříž mne nenávidí, zahanbeni byli, že jsi ty mi, Hospodine, spomohl, a mne potěšil.