Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi.
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se.
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. [ (Psalms 80:20) Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme. ]