Psalms 65

Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.
Přednímu z kantorů žalm, Davidova píseň.
O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.
Na tobě přestávati sluší, ó Bože, tebe na Sionu chváliti, a tu tobě slib vyplňovati.
Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.
Tu k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti bude.
Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.
Mnohé nepravosti, kteréž se zmocnily nás, a přestoupení naše ty očistíš.
By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:
Blahoslavený, kohož vyvoluješ, a přivodíš, aby obýval v síňcích tvých. Tuť nasyceni budeme dobrým domu tvého, v svatyni chrámu tvého.
Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:
Předivné věci podlé spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení našeho, naděje všech končin země i moře dalekého,
Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.
Kterýž upevňuješ hory mocí svou,silou jsa přepásán,
They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
Kterýž skrocuješ zvuk moře, ječení vlnobití jeho, i bouření se národů,
Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.
Tak že se báti musejí obyvatelé končin zázraků tvých, kteréž nastáváním jitra a večera k plésání přivodíš.
Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.
Navštěvuješ zemi a svlažuješ ji, hojně ji obohacuješ. Potok Boží naplňován bývá vodami, i nastrojuješ obilé jejich, když ji tak spravuješ.
Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
Záhony její svlažuješ, brázdy její snižuješ, dešti ji obměkčuješ, a zrostlinám jejím požehnání dáváš.
They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.
Korunuješ rok dobrotivostí svou, a šlepěje tvé kropí tučností;
The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.
Skropují pastviště po pustinách, tak že i pahrbkové plésáním přepasováni bývají. [ (Psalms 65:14) Přiodíny bývají roviny dobytkem, a údolí přistřína obilím, tak že radostí prokřikují, a prozpěvují. ]