Psalms 41

Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.
Přednímu zpěváku, žalm Davidův.
The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies.
Blahoslavený, kdož prozřetelný soud činí o chudém; v den zlý vysvobodí jej Hospodin.
The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.
Hospodin ho ostřeže, a obživí jej; blažený bude na zemi, aniž ho vydá líbosti nepřátel jeho.
I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee.
Hospodin ho na ložci ve mdlobě posilí, všecko ležení jeho v nemoci jeho promění.
Mine enemies speak evil of me, When shall he die, and his name perish?
Já řekl jsem: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou, nebo jsem tobě zhřešil.
And if he come to see me, he speaketh vanity: his heart gathereth iniquity to itself; when he goeth abroad, he telleth it.
Nepřátelé moji mluvili zle o mně, řkouce: Skoro-liž umřel, a zahyne jméno jeho?
All that hate me whisper together against me: against me do they devise my hurt.
A jestliže kdo z nich přichází, aby mne navštívil, pochlebenství mluví; srdce jeho sbírá sobě nepravost, a vyjda ven, roznáší ji.
An evil disease, say they, cleaveth fast unto him: and now that he lieth he shall rise up no more.
Sšeptávají se spolu proti mně všickni, kteříž mne nenávidí, a přičítají mi zlé věci, říkajíce:
Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me.
Pomsta pro nešlechetnost přichytila se ho, a kdyžtě se složil nepovstaneť zase.
But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.
Také i ten, s nímž jsem byl v přátelství, jemuž jsem se dověřoval, a kterýž jídal chléb můj, pozdvihl paty proti mně.
By this I know that thou favourest me, because mine enemy doth not triumph over me.
Ale ty, Hospodine, smiluj se nade mnou, a pozdvihni mne, a odplatím jim;
And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face for ever.
Abych odtud poznal, že mne sobě libuješ, když by se neradoval nade mnou nepřítel můj.
Blessed be the LORD God of Israel from everlasting, and to everlasting. Amen, and Amen.
Mne pak v upřímnosti mé zachováš, a postavíš před oblíčejem svým na věky. [ (Psalms 41:14) Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský, od věků až na věky, Amen i Amen. ]