Philippians 4

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
A tak, bratří moji milí a přežádoucí, jenž jste radost a koruna má, tak stůjte v Pánu, milí.
I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Evody prosím, i Syntychény prosím, aby jednostejně smyslily v Pánu.
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
Ano i tebe prosím, tovaryši můj vlastní, budiž jim pomocen, kteréžto v evangelium spolu se mnou pracovaly, i spolu s Klimentem a s jinými pomocníky mými, jejichžto jména napsána jsou v knize života.
Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Středmost vaše známa buď všechněm lidem. Pán blízko.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, a Bůh pokoje budeť s vámi.
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
Zradoval jsem se v Pánu velice z toho, že již opět zase rozzelenala se péče vaše o mne. Načež bezpochyby i prve myslili jste, ale nedostalo se vám příhodného času.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Ne proto, že bych jakou nouzi měl, toto pravím; nebo já naučil jsem se dosti míti na tom, což mám.
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
Umímť i snížen býti, umím také i hojnost míti; všudy a ve všech věcech pocvičen jsem, i nasycen býti i lačněti, i hojnost míti i nouzi trpěti.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Avšak dobře jste učinili, účastni byvše mého soužení.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
Víte pak i vy, Filipenští, že při počátku evangelium, když jsem šel z Macedonie, žádný sbor neudělil mi z strany dání a vzetí, než vy sami.
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
Ano i do Tesaloniky jednou i po druhé, čehož jsem potřeboval, poslali jste mi.
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Ne protože bych hledal darů, ale hledám užitku hojného k vašemu prospěchu.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Přijalť jsem pak všecko, a hojněť mám, naplněnť jsem již, vzav od Epafrodita to, což posláno bylo od vás, k vůni sladkosti, obět vzácnou a libou Bohu.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
Bůh pak můj naplníť všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši.
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
Bohu pak a Otci našemu sláva na věky věků. Amen.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Pozdravtež všech svatých v Kristu Ježíši. Pozdravujíť vás bratří, kteříž jsou se mnou.
All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Pozdravujíť vás všickni svatí, zvláště pak ti, kteříž jsou z domu císařova.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.
Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen. List tento k Filipenským psán jest z Říma po Epafroditovi.