Matthew 28

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Na skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby pohleděly na hrob.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho bílé jako sníh.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
A pro strach jeho zděsili se strážní a učiněni jsou jako mrtví.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež ležel Pán.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
I vyšedše rychle z hrobu s bázní a s radostí velikou, běžely, aby učedlníkům jeho zvěstovaly.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tamť mne uzří.
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
Když pak ony odešly, aj, někteří z stráže přišedše do města, oznámili předním kněžím všecko, co se stalo.
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
Kteřížto shromáždivše se s staršími a uradivše se, mnoho peněz dali žoldnéřům,
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
Řkouce: Pravte, že učedlníci jeho nočně přišedše, ukradli jej, když jsme my spali.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme a vás bezpečny učiníme.
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
A oni vzavše peníze, učinili, jakž naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to u Židů až do dnešního dne.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
Jedenácte pak učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl uložil Ježíš.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
A uzřevše ho, klaněli se jemu. Ale někteří pochybovali.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.