Job 12

And Job answered and said,
Odpověděv pak Job, řekl:
No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you.
V pravdě, že jste vy lidé, a že s vámi umře moudrost.
But I have understanding as well as you; I am not inferior to you: yea, who knoweth not such things as these?
I jáť mám srdce jako vy, aniž jsem zpozdilejší než vy, anobrž při komž toho není?
I am as one mocked of his neighbour, who calleth upon God, and he answereth him: the just upright man is laughed to scorn.
Za posměch příteli svému jsem, kteréhož, když volá, vyslýchá Bůh; v posměchuť jest spravedlivý a upřímý.
He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in the thought of him that is at ease.
Pochodně zavržená jest (podlé smýšlení člověka pokoje užívajícího) ten, kterýž jest blízký pádu.
The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly.
Pokojné a bezpečné příbytky mají loupežníci ti, kteříž popouzejí Boha silného, jimž on uvodí dobré věci v ruku jejich.
But ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee:
Ano zeptej se třebas hovad, a naučí tě, aneb ptactva nebeského, a oznámí tobě.
Or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee.
Aneb rozmluv s zemí, a poučí tě, ano i ryby mořské vypravovati budou tobě.
Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this?
Kdo nezná ze všeho toho, že ruka Hospodinova to učinila?
In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.
V jehož ruce jest duše všelikého živočicha, a duch každého těla lidského.
Doth not the ear try words? and the mouth taste his meat?
Zdaliž ucho slov rozeznávati nebude, tak jako dásně pokrmu okoušejí?
With the ancient is wisdom; and in length of days understanding.
Při starcích jest moudrost, a při dlouhověkých rozumnost.
With him is wisdom and strength, he hath counsel and understanding.
Nadto pak u Boha moudrost a síla, jehoť jest rada a rozumnost.
Behold, he breaketh down, and it cannot be built again: he shutteth up a man, and there can be no opening.
Jestliže on boří, nemůže zase stavíno býti; zavírá-li člověka, nemůže býti otevříno.
Behold, he withholdeth the waters, and they dry up: also he sendeth them out, and they overturn the earth.
Hle, tak zastavuje vody, až i vysychají, a tak je vypouští, že podvracejí zemi.
With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his.
U něho jest síla a bytnost, jeho jest ten, kterýž bloudí, i kterýž v blud uvodí.
He leadeth counsellors away spoiled, and maketh the judges fools.
On uvodí rádce v nemoudrost, a z soudců blázny činí.
He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.
Svazek králů rozvazuje, a pasem přepasuje bedra jejich.
He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty.
On uvodí knížata v nemoudrost, a mocné vyvrací.
He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged.
On odjímá řeč výmluvným, a soud starcům béře.
He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.
On vylévá potupu na urozené, a sílu mocných zemdlívá.
He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death.
On zjevuje hluboké věci z temností, a vyvodí na světlo stín smrti.
He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them again.
On rozmnožuje národy i hubí je, rozšiřuje národy i zavodí je.
He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way.
On odjímá srdce předním z lidu země, a v blud je uvodí na poušti bezcestné,
They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man.
Aby šámali ve tmě bez světla. Summou, činí, aby bloudili jako opilý.