James 2

My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons.
Bratří moji, nepřipojujtež přijímání osob k víře slavného Pána našeho Jezukrista.
For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;
Nebo kdyby přišel do shromáždění vašeho muž, maje prsten zlatý, v drahém rouše, a všel by také i chudý v chaterném oděvu,
And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:
A popatřili byste k tomu, jenž drahé roucho má, a řekli byste jemu: Ty sedni tuto pěkně; chudému pak řekli byste: Ty stůj tamto, aneb sedni tuto, pod podnoží noh mých;
Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts?
Zdaliž jste již neučinili rozdílu mezi sebou a učiněni jste rozeznavatelé v myšleních zlých?
Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?
Slyšte, bratří moji milí, zdaliž Bůh nevyvolil chudých na tomto světě, aby bohatí byli u víře a dědicové království, kteréž zaslíbil těm, jenž jej milují?
But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats?
Ale vy jste neuctili chudého. Zdaliž ne ti, jenž bohatí jsou, mocí utiskují vás, a oniť vás i k soudům přivozují?
Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?
Zdali oni nerouhají se tomu slavnému jménu, kteréž vzýváno jest nad vámi?
If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:
Jestliže pak plníte Zákon královský podle Písem: Milovati budeš bližního svého, jako sebe samého, dobře činíte.
But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.
Pakli osoby přijímáte, hřešíte, a Zákon vás tresce jako přestupníky.
For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.
Nebo kdo by koli celého Zákona ostříhal, přestoupil by pak v jediném, učiněn jest všemi vinen.
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
Ten zajisté, kterýž řekl: Nesesmilníš, takéť jest řekl: Nezabiješ. Pakli bys nesesmilnil, ale zabil bys, učiněn jsi přestupníkem Zákona.
So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.
Tak mluvte a tak čiňte, jakožto ti, kteříž podle zákona svobody souzeni býti máte.
For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.
Nebo odsouzení bez milosrdenství stane se tomu, kdož nečiní milosrdenství, ale chlubíť se milosrdenstvím proti odsudku.
What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?
Co prospěje, bratří moji, praví-li se kdo víru míti, a nemá-li skutků? Zdaliž jej ta víra může spasiti?
If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,
A kdyby bratr neb sestra neodění byli, a opuštění z strany každodenního pokrmu,
And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what doth it profit?
Řekl by pak jim někdo z vás: Jděte v pokoji a zhřejte se, a najezte se, avšak nedali byste jim potřeby tělesné, což to platno bude?
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
Takž i víra, nemá-li skutků, mrtváť jest sama v sobě.
Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works.
Ale dí někdo: Ty víru máš, a já mám skutky. Ukažiž ty mi víru svou z skutků svých, a jáť tobě ukáži víru svou z skutků svých.
Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.
Ty věříš, že jest jeden Bůh. Dobře činíš. I ďáblovéť tomu věří, avšak třesou se.
But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?
Ale chceš-liž věděti, ó člověče marný, že víra bez skutků jest mrtvá?
Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?
Abraham otec náš zdali ne z skutků ospravedlněn jest, obětovav syna svého Izáka na oltář?
Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?
Vidíš-li, že víra napomáhala skutkům jeho a z skutků víra dokonalá byla?
And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.
A tak naplněno jest Písmo, řkoucí: I uvěřil Abraham Bohu, a počteno jest jemu to za spravedlnost, a přítelem Božím nazván jest.
Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.
Vidíte-liž tedy, že z skutků ospravedlněn bývá člověk a ne z víry toliko?
Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?
Též podobně i Raab nevěstka zdali ne z skutků ospravedlněna jest, přijavši posly a jinou cestou pryč je vypustivši?
For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.
Nebo jakož tělo bez duše jest mrtvé, takť i víra bez skutků jest mrtvá.