Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Bratří, byl-li by zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý sám k sobě, abys snad i ty nebyl pokoušín.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Nebo zdá-li se komu, že by něco byl, nic nejsa, takového vlastní mysl jeho svodí.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Ale díla svého zkus jeden každý, a takť sám v sobě chválu míti bude, a ne v jiném.
For every man shall bear his own burden.
Neb jeden každý své břímě ponese.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
Sdílejž se pak ten, kterýž naučení přijímá v slovu Páně, s tím, od kohož naučení béře, vším svým statkem.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
A kdož rozsívá tělu svému, z těla žíti bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Duchať žíti bude život věčný.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
A protož dokudž čas máme, čiňme dobře všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím víry
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Hle, jaký jsem vám list napsal svou rukou.
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Ti, kteříž chtějí tvární býti podle těla, nutí vás, abyste se obřezovali, jediné aby protivenství pro kříž Kristův netrpěli.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Nebo ani sami ti, kteříž se obřezují, nezachovávají Zákona, ale chtí, abyste se obřezovali proto, aby se tělem vaším chlubili.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Ale ode mne odstup to, ať abych se v čem chlubil, jediné v kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi svět ukřižován, a já světu.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, ale nové stvoření.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
A kteříkoli tohoto pravidla následují, pokoj přijde na ně a milosrdenství, i na lid Boží Izraelský.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Dále pak žádný mi nečiň zaměstknání, já zajisté jízvy Pána Ježíše nosím na těle svém.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
Milost Pána Ježíše Krista budiž s duchem vaším, bratří. Amen.