Galatians 5

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte a nezapletejtež se zase v jho služebnosti.
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Aj, já Pavel pravím vám, že budete-li se obřezovati, Kristus vám nic neprospěje.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
A zase osvědčuji všelikému člověku, kterýž se obřezuje, že jest povinen všecken Zákon naplniti.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
Odcizili jste se Krista, kteřížkoli v Zákoně ospravedlněni býti hledáte; vypadli jste z milosti.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
My zajisté duchem z víry, naděje spravedlnosti očekáváme.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale víra skrze lásku dělající.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
Běželi jste dobře. Kdo jest vám překazil, abyste pravdy neposlouchali?
This persuasion cometh not of him that calleth you.
Neníť ta rada z toho, kterýž vás volá.
A little leaven leaveneth the whole lump.
Maličko kvasu všecko těsto nakvašuje.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
Jáť mám naději o vás v Pánu, že nic jiného smýšleti nebudete; ale ten, jenž kormoutí vás, trpěti bude soud, kdožť jest on koli.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
Já pak, bratří, káži-li také obřízku, i pročež protivenství trpím? Tedy jest vyprázdněno pohoršení kříže.
I would they were even cut off which trouble you.
Ó by raději odřezáni byli, kteříž vás nepokojí.
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
Nebo vy v svobodu povoláni jste, bratří, toliko abyste té svobody nepokládali sobě za zámysl povolování tělu, ale skrze lásku posluhujte sobě vespolek.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Nebo všecken Zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Pakli se vespolek koušete a žerete, hleďtež, abyste jedni od druhých zkaženi nebyli.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne hned, což byste chtěli, to činili.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Jestliže pak Duchem vedeni býváte, nejste pod Zákonem.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Zjevníť jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
Závisti, vraždy, opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréžto kdožkoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prve pravil, že království Božího dědicové nebudou.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.
Meekness, temperance: against such there is no law.
Proti takovýmť není Zákon.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
Nebo kteříž jsou Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Jsme-liť tedy Duchem živi, Duchem i choďme.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Nebývejme marné chvály žádostivi, jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce.