Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
Muchy mrtvé nasmrazují a nakažují mast apatekářskou; tak pro moudrost a slávu vzácného maličko bláznovství zohyžďuje.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Srdce moudrého jest po pravici jeho, ale srdce blázna po levici jeho.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
I tehdáž, když blázen cestou jde, srdce jeho nedostatek trpí; nebo všechněm znáti dává, že blázen jest.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
Jestliže by duch toho, jenž panuje, povstal proti tobě, neopouštěj místa svého; nebo krotkost přítrž činí hříchům velikým.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
Jest zlá věc, kterouž jsem viděl pod sluncem, totiž neprozřetelnost, kteráž pochází od vrchnosti,
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
Že blázen postaven bývá v důstojnosti veliké, a bohatí že v nízkosti sedávají.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Viděl jsem služebníky na koních, knížata pak, ana chodí pěšky jako služebníci.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
Kdo kopá jámu, upadá do ní; a kdo boří plot, ušťkne jej had.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
Kdo přenáší kamení, urazí se jím; a kdo štípá dříví, nebezpečenství bude míti od něho.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Jestliže se ztupí železo, a nenabrousí-li ostří jeho, tedy síly přičiniti musí; ale mnohem lépe může to spraviti moudrost.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
Ušťkne-li had, než by zaklet byl, nic neprospějí slova zaklinače.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Slova úst moudrého jsou příjemná, ale rtové blázna sehlcují jej.
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
Počátek slov úst jeho jest nemoudrost, a ostatek mluvení jeho pouhé bláznovství.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
Nebo blázen mnoho mluví, ješto neví člověk ten, co budoucího jest. To zajisté, co bude po něm, kdo mu oznámí?
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
Práce bláznů k ustání je přivodí, nebo neumí ani do města trefiti.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
Běda tobě, země, když král tvůj dítě jest, a knížata tvá ráno hodují.
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
Blahoslavená jsi ty země, když král tvůj jest syn šlechetných, a knížata tvá, když čas jest, jídají pro posilnění, a ne pro opilství.
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
Ano pro lenost schází krov, a pro opuštění rukou kapává do domu.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
Pro obveselení strojívají hody, a víno obveseluje život, peníze pak ke všemu dopomáhají.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Ani sám u sebe králi nezlořeč, ani v skrýších pokoje svého nezlořeč mocnějšímu; nebo pták nebeský donesl by hlas ten, a to, což křídla má, vyjevilo by řeč tvou.