Philippians 4

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako - čvrsto stojte u Gospodinu.
I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu.
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.
Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan.
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Sve mogu u Onome koji me jača!
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
A i vi, Filipljani, znate: u početku evanđelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini.
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
Čak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali.
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom.
All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Pozdravljaju vas svi sveti, ponajpače oni iz careva dvora.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.
Milost Gospodina Isusa Krista s duhom vašim!