John 18

When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.
To rekavši, zaputi se Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici.
And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.
A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima.
Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.
Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem.
Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye?
Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: "Koga tražite?"
They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
Odgovore mu: "Isusa Nazarećanina." Reče im Isus: "Ja sam!" A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica.
As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.
Kad im dakle reče: "Ja sam!" - oni ustuknuše i popadaše na zemlju.
Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
Ponovno ih tada upita: "Koga tražite?" Oni odgovore: "Isusa Nazarećanina."
Jesus answered, I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way:
Isus odvrati: "Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu" -
That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.
da se ispuni riječ koju reče: "Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao."
Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.
A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho.
Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
Nato Isus reče Petru: "Djeni mač u korice! Čašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?"
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, and bound him,
Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše.
And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.
Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika one godine.
Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.
Kajfa pak ono svjetova Židove: "Bolje da jedan čovjek umre za narod."
And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.
Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika.
But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.
Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra.
Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man's disciples? He saith, I am not.
Nato će sluškinja, vratarica, Petru: "Da nisi i ti od učenika toga čovjeka?" On odvrati: "Nisam!"
And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself.
A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se.
The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.
Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku.
Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.
Odgovori mu Isus: "Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio.
Why askest thou me? ask them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.
Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio."
And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?
Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći: "Tako li odgovaraš velikom svećeniku?"
Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?
Odgovori mu Isus: "Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?"
Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.
Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku.
And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not.
Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: "Da nisi i ti od njegovih učenika?" On zanijeka: "Nisam!"
One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?
Nato će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: "Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?"
Peter then denied again: and immediately the cock crew.
I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva.
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.
Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati pashu.
Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?
Pilat tada iziđe pred njih i upita: "Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka?"
They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.
Odgovore mu: "Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi."
Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:
Reče im nato Pilat: "Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu." Odgovoriše mu Židovi: "Nama nije dopušteno nikoga pogubiti" -
That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.
da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti.
Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews?
Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: "Ti li si židovski kralj?"
Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?
Isus odgovori: "Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?"
Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?
Pilat odvrati: "Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?"
Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.
Odgovori Isus: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde."
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.
Nato mu reče Pilat: "Ti si dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas."
Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.
Reče mu Pilat: "Što je istina?"
But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover: will ye therefore that I release unto you the King of the Jews?
Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: "Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?"
Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.
Povikaše nato opet: "Ne toga, nego Barabu!" A Baraba bijaše razbojnik.