Acts 3

Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.
Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru.
And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;
Upravo su donosili nekog čovjeka, hroma od majčine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram.
Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.
On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoračiše u Hram te zamoli milostinju.
And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us.
Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče: "Pogledaj u nas!"
And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.
Dok ih je molećivo motrio očekujući od njih nešto dobiti,
Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.
reče mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!"
And he took him by the right hand, and lifted him up: and immediately his feet and ancle bones received strength.
I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoćaše noge i gležnjevi
And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.
pa skoči, uspravi se, stane hodati te uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.
And all the people saw him walking and praising God:
Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga.
And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful gate of the temple: and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.
Razabraše da je to on - onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju - i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.
And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering.
Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Salomonov.
And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?
Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?
The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.
Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga.
But ye denied the Holy One and the Just, and desired a murderer to be granted unto you;
Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica.
And killed the Prince of life, whom God hath raised from the dead; whereof we are witnesses.
Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci."
And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know: yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.
"I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju."
And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers.
"I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši.
But those things, which God before had shewed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled.
Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti.
Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;
Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši
And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:
pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa."
Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka."
For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you.
"Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče.
And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people.
I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda."
Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days.
"I svi Proroci koji su - od Samuela dalje - govorili, također su navijestili ove dane."
Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.
"Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abrahamu: Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje.
Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.
Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opačina svojih."