Psalms 84

How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!
(По слав. 83) За първия певец. По Гитит. Псалм на Кореевите синове. Колко прекрасни са Твоите обиталища, ГОСПОДИ на Войнствата!
My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.
Душата ми копнее, дори примира за ГОСПОДНИТЕ дворове; сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог.
Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.
Дори врабчето си е намерило дом и лястовицата — гнездо за себе си, където да слага пилетата си, при Твоите олтари, ГОСПОДИ на Войнствата, Царю мой и Боже мой!
Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.
Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще Те хвалят. (Села.)
Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.
Блажен човекът, чиято сила е в Теб; в сърцето им са Твоите пътища.
Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.
Минавайки през долината на плача, те я превръщат в място на извори и ранният дъжд я покрива с благословения.
They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.
Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.
ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, чуй молитвата ми! Послушай, Боже на Яков! (Села.)
Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.
Виж, Боже, щите наш, и погледни на лицето на Своя помазаник!
For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.
Защото един ден в Твоите дворове е по-добър от хиляди други. Бих предпочел да стоя на прага на дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на безбожието.
For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Защото ГОСПОД Бог е слънце и щит, ГОСПОД ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро онези, които ходят в чистота.
O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.
ГОСПОДИ на Войнствата, блажен човекът, който се уповава на Теб!