Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
(По слав. 79) За първия певец. По музиката на Кремовете. Свидетелство на Асаф. Псалм. Послушай, Пастирю на Израил! Ти, който водиш Йосиф като стадо, Ти, който седиш на престол над херувимите, възсияй!
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
Пред Ефрем и Вениамин, и Манасия издигни силата Си и ела да ни спасиш!
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Възвърни ни, Боже, възсияй с лицето Си и ще се спасим!
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, докога ще се гневиш против молитвата на народа Си?
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Храниш ги с хляб от сълзи и със сълзи изобилно ги поиш.
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
НапрЁви ни причина за вражда за нашите съседи и враговете ни се смеят помежду си.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Възвърни ни, Боже на Войнствата, възсияй с лицето Си, и ще се спасим!
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
Извадил си лоза от Египет, изгонил си езичниците и си я насадил.
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
Приготвил си място за нея, вкоренил си я и тя изпълни земята.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Планините се покриха със сянката й и клоните й станаха като Божиите кедри.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
Тя простря клоните си до морето и филизите си — до реката.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Защо си съборил плетищата й, за да я берат всички, които минават по пътя?
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
Глиганът от гората я опустошава и полските зверове я изпояждат.
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Боже на Войнствата, молим Те, върни се, погледни от небето и виж, и посети тази лоза
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
и защити това, което е насадила десницата Ти, и сина, който си направил силен за Себе Си!
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
Изгорена е с огън, отсечена е. Погиват при намръщването на лицето Ти.
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Нека ръката Ти бъде върху мъжа на десницата Ти, върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си.
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
Тогава ние няма да се отвърнем от Теб, съживи ни и ще призовем Името Ти.
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
Възвърни ни, ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, възсияй с лицето Си, и ще се спасим!