Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
(По слав. 25) Псалм на Давид. Отсъди ми, ГОСПОДИ, защото съм ходил в непорочността си! Уповах се на ГОСПОДА и няма да се поклатя.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Провери ме, ГОСПОДИ, и ме изпитай, очисти вътрешностите ми и сърцето ми.
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Защото Твоята милост е пред очите ми и ходя в истината Ти.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Не съм седял с лъжливи хора и няма да отида с лицемери.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Мразя събранието на злодеите и няма да седна с безбожните.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Ще измия в невинност ръцете си и ще обиколя олтара Ти, ГОСПОДИ,
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
за да издигна глас на благодарност и да разкажа за всички Твои чудеса.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
ГОСПОДИ, възлюбих жилището на дома Ти и мястото, където славата Ти обитава.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Да не грабнеш душата ми с грешниците, нито живота ми с кръвожадни мъже,
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
в чиито ръце има злодеяние, и чиято десница е пълна със подкуп!
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
А аз ще ходя в непорочността си — изкупи ме и ме помилвай!
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Кракът ми стои на равно място; в събранията ще прославям ГОСПОДА.