Job 11

Then answered Zophar the Naamathite, and said,
Тогава нааматецът Софар отговори и каза:
Should not the multitude of words be answered? and should a man full of talk be justified?
Да не се ли отговори на множеството думи и да се оправдае ли бъбрив човек?
Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall no man make thee ashamed?
Твоите празнословия ще запушат ли хорските уста? Да се присмиваш, и никой ли да не те посрами?
For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine eyes.
Защото ти си казал: Говоренето ми е право и аз съм чист в очите Ти.
But oh that God would speak, and open his lips against thee;
Но да би заговорил Бог и да би отворил устните Си против теб,
And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.
да би ти изявил тайните на мъдростта, защото те двойно са благоразумие! Знай тогава, че Бог ти забравя много от вината ти.
Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?
Можеш ли да издириш Божиите дълбини? Можеш ли да стигнеш границите на Всесилния?
It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?
Високи като небето са — какво можеш да направиш? По-дълбоки от Шеол са — какво можеш да познаеш?
The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.
Мярката им е по-дълга от земята и по-широка от морето.
If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?
Ако Той премине или затвори, или събере, кой би могъл да Го възпре?
For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?
Защото Той познава лъжливите хора, вижда и безбожието. Няма ли да му обърне внимание?
For vain man would be wise, though man be born like a wild ass's colt.
Може ли празноглав човек да стане мъдър и диво магаренце да се роди като човек?
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
Ако насочиш сърцето си и простреш ръцете си към Него,
If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.
ако има грях в ръката ти, отдалечи го и не оставяй злото да живее в шатрите ти.
For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:
Тогава наистина ще издигнеш лицето си без петно, ще бъдеш непоколебим и няма да се боиш;
Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:
защото ще забравиш страданието си; ще си го спомняш като изтекли води.
And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.
И животът ти ще бъде по-светъл от пладне; и мрачен ако е, като зора ще стане.
And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety.
И ще бъдеш сигурен, защото има надежда. Да, ще се огледаш наоколо и ще почиваш в безопасност.
Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee.
И ще легнеш и никой няма да те плаши; и мнозина ще търсят твоето благоволение.
But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost.
А очите на безбожните ще изтлеят и няма да има убежище за тях, и надеждата им е издъхването на душата им.