Genesis 7

And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
Тогава ГОСПОД каза на Ной: Влез ти и целия ти дом в ковчега, защото теб видях праведен пред Мен в това поколение.
Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
Вземи си по седем от всички чисти животни — мъжко и женското му; а от нечистите животни по две — мъжко и женското му;
Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
също и от небесните птици по седем — мъжко и женско; за да опазиш от тях потомство по лицето на цялата земя.
For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
Защото още седем дни, и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи и ще изтребя от лицето на земята всичко, което съществува, което съм сътворил.
And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
И Ной направи според всичко, което му заповяда ГОСПОД.
And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
А Ной беше на шестстотин години, когато стана на земята потопът от водата.
And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
И поради водите на потопа Ной, синовете му, жена му и жените на синовете му с него влязоха в ковчега.
Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
От чистите животни и от нечистите животни, и от птиците, и от всичко, което се движи по земята,
There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
влязоха две по две в ковчега при Ной, мъжко и женско, както Бог заповяда на Ной.
And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
И след седем дни водите на потопа заляха земята.
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните прозорци се отвориха.
And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.
In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
В същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете на Ной, Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и с тях трите жени на синовете му —
They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
те и всичките животни според вида им, и всичкият добитък според вида му, и всички пълзящи животни, които пълзят по земята, според вида им, и всичките птици според вида им, всяка птица и всяко пернато.
And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
Две по две от всяка плът, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ной.
And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.
И които влязоха, мъжко и женско от всяка плът, влязоха, както Бог му беше заповядал; и ГОСПОД затвори след него.
And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
Четиридесет дни трая потопът на земята. И водите придойдоха и подеха ковчега, и той се повдигна над земята.
And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
Водите се усилваха и прииждаха много на земята и ковчегът се носеше по повърхността на водите.
And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
Водите се усилваха твърде много на земята, така че се покриха всичките високи планини, намиращи се под цялото небе.
Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
Петнадесет лакътя над тях се издигнаха водите и планините се покриха.
And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
И всяка плът, която се движеше по земята, умря — птици, добитък, зверове, всички пълзящи животни, които пълзят по земята, и всеки човек.
All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря.
And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
Всичко, съществуващо, което беше по лицето на земята, се изтреби — от човек до добитък, до пълзящи животни и небесни птици — изтребиха се от земята. Останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега.
And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.
А водите се задържаха по земята сто и петдесет дни.